Уведомление за промяна в тарифата за условия, лихви, такси и комисиони за физически лица, считано от 09.10.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на Комитета за управление на активите и пасивите на Инвестбанк № 31 от 02.08.2023 година се изменя Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагана от Инвестбанк АД за физически лица, считано от 09.10.2023 година.

Промяната е в Раздел XI. Пакетни програми:

ПРОМЯНA ОТ:

1.5 Пакет "Старт" 2.99 лв. 
1.6 Пакет "Заплата" 3.99 лв. 

ПРОМЯНА НА:

1.5 Пакет "Старт" 3.69 лв. 
1.6 Пакет "Заплата" 4.49 лв. 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

София  09.08.2023 г.