Кредит овърдрафт за физически лица

Кредит овърдрафт за физически лица

  • Заплащате лихва само върху използваната сума
  • Можете да използвате погасената част отново
до 24 месеца
срок на погасяване
до 3000 лв.
максимален размер
от 12.95 %
лихвен процент
Предимства

Предимства:

  • Заплащате лихва само върху използваната сума
  • Можете да използвате погасената част отново
  • До 3 /три/ нетни месечни заплати, максимум 3000 /три хиляди/ лв.
Параметри

Параметри

Цел

Текущи нужди

Валута

BGN 

Срок на кредита

До 24 месеца, с възможност за многократно удължаване на сроковете за усвояване и погасяване, за следващ идентичен период.

Максимален срок на усвояване

До 21 месеца от датата на подписване на договора за кредит в режим на кредит-овърдрафт.

Лихвен процент

Съгласно лихвен бюлетин

Усвояване

Многократно в режим на овърдрафт

Максимален размер

До 3 (три) нетни работни заплати, максимум 3 000 лв. след приспадане месечни вноски по текущи кредити. До 3 (три) месечни пенсии, максимум 3 000 лв. след приспадане месечни вноски по текущи кредити. При доказване на доход и от пенсия, и допълнителен доход - до 3 пъти нетния месечен доход и след приспадане месечни вноски по текущи кредити, максимум 3 000 лв. 

Такси и комисионни

Такса за оценка на риска – 15 лева; Такса за проучване: До 1000 лева - 25 лева, Над 1000 лева - 50 лева. Таксата е дължима и при удължаване на срока на кредита – овърдрафт; Такса за промяна на условията по кредита - съгласно Тарифата на Банката.



*ГПР (Годишен процент на разходите) 17,87% за овърдрафт в размер на 3 000 лева със срок от 24 месеца, с фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита в размер на 12.95 %, такса за разглеждане на искане за овърдрафт в размер на 50 лева, такса за издаване на дебитна карта към разплащателната сметка 1.50 лв. и такса за месечно обслужване на разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв. Общо дължимата сума с лихви, такси, комисиони – 3 534,96 лева. Изчисленията се базират на допускането, че кредитът овърдрафт е изцяло усвоен през целия срок на кредита и месечно са заплащани само дължимите лихви и такси.