Кредити за студенти и докторанти

Кредити за студенти и докторанти

  • Изключително изгодни лихвени условия.
  • Фиксирана годишна лихва от 6.50 % за целия срок на кредита.
  • Начисляването на лихвата е само върху усвоената част от кредита.
  • Изплащането на кредита започва чак една година след дипломиране.

Предимства

Изключително изгодни лихвени условия:

  • От 6.50 % за целия срок на кредита
  • Начисляването на лихвата е само върху усвоената част от кредита
  • Изплащането на кредита започва чак една година след дипломиране
  • Дълъг срок на погасяване – до 10 години
  • Ползване на гратисен период
  • Не се заплащат такси и комисиони за отпускане и погасяване на кредита
Параметри

Цел

1. Кредитите се отпускат за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план за: заплащане на таксите за обучение на студента или докторанта; за издръжка. за рефинансиране на целеви кредити по ЗКСД, отпуснати от други банки. Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при Студентски кредит по Закон за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) 2 пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители - само от единия. 2. Кредитополучателят има право да кандидатства за получаване на един или два вида финансиране - съответно по т. 1.1. и /или по т.1.2 по - горе, както и за кредит за рефинансиране;

Валута

BGN

Лихвен процент

6,50% фиксирана годишна лихва Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита. Не се начислява лихва върху капитализираната в главницата лихва, тя е неолихвяема. За целта капитализираната лихва се отчита по отделна аналитична партида.

Вид на лихвения процент

Фиксиран годишен лихвен за целия срок на кредита 

Срок на погасяване

10 години, считано от края на гратисния период, в съответствие с погасителен план, изготвен към последния ден от гратисния период. Датата на първото плащане по кредита не следва да е по - рано от 1 месец от датата на изтичане на гратисния период; Погасителният план се предоставя на кредитополучателя в срок не по-късно от 10 работни дни след изтичането на гратисния период и е неразделна част от сключения между Банката и кредитополучателя договор за кредит.

Погасяване на кредита

На равни месечни (анюитетни) погасителни вноски

Предсрочно погасяване

Кредитополучателят може да погаси предсрочно задълженията си /включително и през гратисния период/ по договора за кредит като в тези случаи не се дължат такси, комисиони и допълнителни лихви.

Такси и комисионни

Не се дължат такси и комисиони или други разходи от страна на клиента - студент/докторант.

Условия за кандидатсване

За студентски кредит могат да кандидатстват студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните условия: Да са български граждани, граждани на страни-членки на ЕС, на държави от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария на възраст до 35 години; Да учат в редовна форма на обучение за степен бакалавър, магистър или доктор в държавно или частно учебно заведение или научна организация в Р. България; Да не притежават същата образователно-квалификационна или научна степен, и да не са отстранени или да се прекъснали обучението си, освен в предвидените в закона случаи.„Инвестбанк“ АД предоставя кредити на студенти и докторанти в редовна форма на обучение за придобиване на степен „бакалавър”, „магистър” или на научна степен „доктор”, въз основа на сключен договор с Министерство на образованието и науката. Студентските кредити са гарантирани от държавата и не е необходимо предоставяне на допълнително обезпечение от страна на студентите и докторантите. Кредитите се предоставят в лева и с тях могат да бъдат заплащани таксите за обучение и/или да се финансира издръжка на дете. Изплащането е на равни месечни вноски.