Ипотечен кредит за текущи нужди

Ипотечен кредит за текущи нужди

 • Дълъг срок на погасяване до 30 години за кредити в лева и евро
 • Намаляване на месечните разходи по кредити
 • До 75% от пазарната стойност при рефинансиране на целеви кредити и до 70% от пазарната стойност при рефинансиране на нецелеви кредити
до 12 месеца
гратисен период
до 30 год.
срок на погасяване
Предимства

 • Дълъг срок на погасяване до 30 години за кредити в лева и евро
 • Покриване на текущи нужди
 • Бонус:кредитна карта с предварително одобрен лимит
 • Кредитът е предназначен и за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка, като в този случай не се дължи такса за проучване.
 • Оптимизация на плащанията по кредити чрез обединяване на задълженията им в един кредит
 • Намаляване на месечните разходи по кредити
 • До 75% от пазарната стойност при рефинансиране на целеви кредити и до 70% от пазарната стойност при рефинансиране на нецелеви кредити
 • Допълнителни средства за ремонт и подобрения на имота/ите, служещ за обезпечение по кредита, до 20% от общата експозиция, която се рефинансира
 • Без такси за подадени заявления за жилищен кредит до 31.07.2023 г.

За връзка с финансов консултант за съдействие - тел. 02/ 4 01 39 79
Параметри

Цел

Текущи нужди при рефинансиране на целеви и нецелеви ипотечни кредити в други банки. Допуска се с ипотечния кредит да бъдат рефинансирани и необезпечени с ипотека, експозиции на клиента в други банки (потребителски кредити, овърдрафт, кредитни карти) . Ремонт и подобрения на имота/ите, служещи за обезпечение по кредита, който се рефинансира. 

Валута

EUR и BGN

Максимален срок на погасяване

До 30 години /360 месеца/ в EUR и BGN (вкл. за кредити на служители). При оценка на риска по кредита следва да се спаза изискването сборът от възрастта на кредитоискателия /солидарният длъжник и срока на кредита да ме надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителния стаж и възраст, увеличена с 5 години. 

Гратисен период

Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница

Лихвен процент

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: Съгласно лихвения бюлетин на Банката, за кредити в лева и евро - EURIBOR 12M надбавка, но не по-малко от определената надбавка.

Такси и комисиони

Такса за оценка на риска – 50 лева; Такса за проучване 0,3% от размера на одобрения кредит, мин. 350 лева – платима от клиента след одобрение и преди усвояване на суми от кредита; не се дължи при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка. Не се дължи такса за проучване при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка. Без такси за правни услуги, когато таксата е дължима, съгласно Тарифата на Банката. Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.

Максимален размер на кредита

Неограничен. Размерът на кредита се определя в зависимост от предоставеното обезпечение.

Допълнителни бонуси

Кредитна карта VISA Classic / MASTERCARD Standard

Погасителен план

Възможност за избор между анюитетни вноски; равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва или индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай, че има сезонност на доходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата.*ГПР е в размер на 4,69% при кредит в размер на 50 000 евро, до 75% от стойността на обезпечението, със срок на погасяване 30 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,99% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, такса за оценка на риска 50 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 2 евро. Месечната вноска е  229.09 евро без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на  242.89 евро, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 99 576.27 евро и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР. Други параметри