Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

  • Инвестбанк АД предлага на лекари и зъболекари, работещи по договор с НЗОК/РЗОК,  преференциални условия по следните продукти:
  • Потребителски кредит
  • Кредит овърдрафт
Предимства

  • Преференциални условия
  • С този продукт можете да покриете непланираните и текущи разходи или да финансирате нова възможност
  • Mожете да си осигурите необходимите консумативи и условия за качествена грижа за здравето на Вашите пациенти.
  • Финансово решение, съобразено изцяло с Вашата дейност

Повече информация относно възможностите за финансиране на лекари, работещи с НЗОК, можете да получите във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк АД.
Параметри

Потребителски кредит

Потребителски кредит, предназначен за текущи нужди.

Валута

BGN и EUR

Максимален размер

65 000 лева или равностойност в евро

Максимален срок на усвояване

До 1 месец от датата на подписване на договора за кредит. 

Такси и комисионни

Такса за проучване: 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 150 BGN :. - 50% от дължимата такса, мин. 75 лева - при подаване на искането за кредит и - Разликата до 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 65 лева, при разрешаването на кредита. 

Кредит Овърдрафт

Кредит- овърдрафт, предназначен за текущи нужди

Валута

BGN

Минимален размер

500, 00

Максимален размер

До 3 (три) пъти 80 % от средномесечния размер на приходите от НЗОК, изчислен на 4-месечна база, намален със съществуващите месечни задължения по кредити, но не повече от 5 000 лева. 

Лихвен процент

Фиксиран

Погасяване

В режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита, или еднократно погасяване на датата на падежа. С всяко постъпление на суми по обслужващата кредита сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит