Потребителски кредит

Потребителски кредит

  • Бърза и улеснена процедура
  • Дълъг срок на погасяване

до 10 год.
срок на погасяване
до 60 000 лв.
максимален размер
Предимства

  • До 60 000 лева
  • Бърза и улеснена процедура
  • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • Дълъг срок на погасяване - до 10 години
Параметри

Цел

Текущи нужди 

Валута

BGN, EUR

Минимален размер

500 лева или равностойността в евро

Максимален размер

За клиенти с доказани нетни доходи мин. 2 400 лв. – до 60 000 лв. или равностойността в евро. За клиенти с нетни доходи над 700 лева вкл. и от пенсия – до 40 000 лв. или равностойността в евро; За клиенти с нетни доходи под 700 лева вкл. и от пенсия – до 20 000 лв. или равностойността в евро За клиенти - пенсионери с доходи само от пенсия - до 5 000 лева

Минимален срок

12 месеца 

Лихвен процент

Съгласно лихвен бюлетин 

Погасяване

По избор на клиента - анюитетен план, равни вноски по главница.