Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот

Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот

Предимства

  • Пазарна лихва, съобразена с европейския индекс
  • Дълъг срок на погасяване
  • Гратисен период по главницата
  • 12-месечен гратисен период по главница
  • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15
  • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи
  • Възможност за избор между анюитетни вноски

За връзка с финансов консултант за съдействие - тел. 02/ 4 01 39 79
Линк към общи правила: https://ibank.bg/bg/za-nas/dokumenti/dokumenti-i-polezni-vryzki
Параметри

Цел

Покупка на жилищни или търговски недвижими имоти със степен на завършеност минимум до фаза „Груб строеж”. Покупка на жилищни или търговски недвижими имоти със степен на завършеност минимум до фаза „Груб строеж” и ремонт и подобрения на закупувания имот. Рефинансиране на кредити, усвоени с цел за покупка на жилищни или търговски недвижими имоти;  Покупка на имот, собственост на Банкат; Покупка на имот в държави, членки на ЕС. Финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност "Груб строеж" /АКТ 14/ е допустимо само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката. В случай че строителят има забава в плащанията по собствения си кредит, средствата от финансирането следва задължително да се отнасят за погасяване на кредита на строителя. От условията могат да се възползват и граждани на Европейския съюз. 

Валута

BGN и EUR

Максимален срок на погасяване

До 35 години - за български граждани;  до 20 години - за граждани на държави, които са членки на Европейския съюз

Лихвен процент

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: Съгласно лихвения бюлетин на Банката, за кредити в лева и евро - ЕURIBOR 6М + надбавка, но не по-малко от определената надбавка.

Максимален размер

Неограничен. Размерът на кредита се определя в зависимост от предоставеното обезпечение. 

Гратисен период

Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница.

Погасяване

Възможност за избор между: анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва. Възможен е и индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).Повече информация може да получите на тел. 00359 2/ 4 01 39 79