Директива PSD2

Open Banking възниква в резултат на директива PSD2 на Европейски банков орган (ЕБО). Предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за сигурно споделяне на техни данни с банки и трети страни, позволявайки им да сравняват продукти, инициират плащания и получават информация по сметка. Данните се споделят посредством Специални програмни интерфейси (APIs). Основната цел на PSD2 е да стимулира конкуренцията и иновациите в областта на платежните услуги. Достъпът на трети страни до потребителска информация, предоставяна чрез портала, става само след специално съгласие на клиента за това.

API Портал за Доставчици на услуги (“TPP”)

Стартирането на портала е както в изпълнение на законовите изисквания, така и в контекста на стратегията на банката за дигитализация, която цели насърчаване и въвеждане на иновации за потребителите, като същевременно приоритет остава високата степен на сигурност на предоставяните услуги.

Съгласно Директивата за Платежни Услуги Инвестбанк  АД, предоставя:

Тестова среда, базирана на стандартите на “Берлинската група” и национален стандарт BISTRA, и налична за оторизирани Доставчици на Услуги, предоставяща възможност за изпитване достъп до API, започвайки от 14.03.2019 г., достъпна на следния интернет адрес: https://developer.ibank.bg/ibank-sb/psd2/
Продукционна среда, базирана на стандартите на “Берлинската група” и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Доставчици на Услуги да предоставят PSD2-базирани услуги от 14.09.2019 г., достъпна на следния интернет адрес: https://developer.ibank.bg/ibank/psd2/
Инвестбанк АД ще публикува на 3 (три)-месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно, започвайки от 07.01.2020 г.