Инвестбанк АД е лицензирана търговска банка от БНБ със седалище в Република България и е получила разрешение да изпълнява функциите на банка попечител по кодекса за социално осигуряване, както и да бъде банка депозитар за инвестиционни дружества и договорни фондове. Извършваните дейности включват:

Водене на регистри на ценни книжа (акции и облигации), издадени от български и чуждестранни емитенти.
Попечителски услуги на пенсионни фондове.
Изплащане на лихви, дивиденти и други доходи, свързани с предоставените за съхранение ценни книжа.
Разпореждане с активите на инвестиционни дружества и договорни фондове, както и извършване на всички законови действия, свързани с дейността на банката депозитар.
 

За повече информация се свържете на телефон 02 / 81 86 131, 81 86 132, 81 86 176 и на адрес: backoffice_treasury@ibank.bg