Инвестиционно посредничество

Покупко-продажба на финансови инструменти на Българска Фондова Борса – София АД

„Инвестбанк АД" е лицензиран от Комисията за Финансов Надзор инвестиционен посредник. Банката притежава пълен лиценз за Инвестиционен посредник и извършва борсово посредничество при търговията с финансови инструменти.

Регистрационен Агент

„Инвестбанк АД" е една от малкото банки в страната, които имат издаден лиценз от Централен Депозитар АД да оперират като Регистрационен агент. Като такъв „Инвестбанк АД" предлага следните услуги:

  • Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
  • Прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
  • Промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни;
  • Искане за състояние на портфейл;
  • Издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия предвидени в правилника на Централен Депозитар АД. В обхвата на тази дейност не попадат: Държавните ценни книжа, емитирани от Министерството на Финансите.

„Инвестбанк" АД разполага с широка мрежа от финансови центрове, където нашите клиенти могат да получат подробни и компетентни съвети относно услугите, които Банката предлага като инвестиционен посредник и регистрационен агент от нашите добре обучени служители.

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 128, 8186 613, 8186 182 отдел „Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg

Дългови ценни книжа

Дирекция „Ликвидност и инвестиционни услуги“ има достъп до редица международни капиталови пазари и предлага на своите клиенти широк спектър от дългови ценни книжа, включително държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани от Министерство на Финансите на Република България, ДЦК издадени от други държави, както и корпоративни облигации.

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 8186 191 отдел "Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg

MIFID информация