Автокредит

Автокредит

  • Кредит за нов или употребяван автомобил
  • До 50 000 лв. 
  • Дълъг срок на погасяване
  • Изгоден лихвен процент
Предимства

  • До 50 000 лв.
  • Дълъг срок на погасяване - до 10 години
  • Преференциални лихвени условия
  • Бонус - кредитна карта
Параметри

Цел

Кредит за покупка на нов или употребяван автомобил с последващо сключване на застраховка Автокаско в ЗК "България Иншурънс"

Доказване целта на кредита

В срок от 3 месеца от усвояваенето на средства по кредита, Кредитополучателят следва да представи в Банката валидна застраховка Автокаско, сключен със ЗК "България Иншурънс" и талон за регистрация на МПС след датата на усвояване на кредита на свое име/или на името на съпруг/ата, или член на домакинството ( не се изисква доказване на родствена връзка, а само представяне на застрахователна полица)

Валута

BGN/EUR

Максимален размер

до 50 000 лв. или равностойността в евро

Минамален срок

12 месеца 

Максимален срок

до 10 години

Лихвен процент

Съгласно лихвен бюлетин, при условията, приложими за клиенти от I преференциална група, при работодатели със средна заплата в дружеството над 1500 лева. (към момента 4,5%)

Такси и комисиони

По кредита се прилагат такси, приложими по стандартен потребителски кредит 

Бонус

Кредитна карта