Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери

Потребителски кредит и кредит овърдрафт за пенсионери в лева или в евро

  • Максимален размер 25 000 лв.
  • Срок за погасяване до седем години
  • Лесна процедура за кандидатстване
Предимства

  • Атрактивни условия
  • Сума до 25 000 лв.
  • Облекчена процедура за кандидатстване
  • Специално предназначен за нуждите на пенсионерите
  • Възможност за избор между фиксиран или плаващ лихвен процент
Параметри

Максимален размер

25 000 лв.

Максимален срок на погасяване

До 84 месеца /7 години/ при спазване на допълнително ограничение:
• За кредитоискатели - пенсионери - максималният срок на кредита е до
навършване на 75 годишна възраст от кредитоискателя (допустимо е срока да е
по-дълъг при представяне на съдлъжник).

Начин на погасяване

Анюитетни вноски

Лихвен процент

До навършване на 70 години 9,35%. След навършване на 70 години 9,75%. Лихвеният процент е валиден при ползване пред целия срок ка кредита на: услугата „Времето е пари" и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги; застрахователния продукт на България Иншурънс (извън задължителната застраховка Заболяване и Злополука). Плаващ лихвен процент 6,99 %, базиран на 6-месечен EURIBOR + надбавка.