Кредити за пенсионери

Кредити за пенсионери

Потребителски кредит и кредит овърдрафт за пенсионери в лева или в евро

  • Максимален размер 5 000 лв.
  • Срок за погасяване до пет години
  • Лесна процедура за кандидатстване
Предимства

  • Атрактивни условия
  • Сума до 5 000 лв.
  • Облекчена процедура за кандидатстване
  • Специално предназначен за нуждите на пенсионерите
Параметри

Максимален размер

5 000 лв.

Максимален срок на погасяване

До 5 години/но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години

Начин на погасяване

Анюитетни вноски

Лихвен процент

До навършване на 70 години 9,35%. След навършване на 70 години 9,75%. Лихвеният процент е валиден при ползване пред целия срок ка кредита на: услугата „Времето е пари" и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги; застрахователния продукт на ЗАД България (извън задължителната застраховка Заболяване и Злополука).