Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

Кредитът е предназначен за физически лица, които предоставят за обезпечение налични парични средства по разплащателни сметки, спестовни влогове и депозитни сметки, открити в "Инвестбанк" АД.

до 24 месеца
кредит овърдрафт
до 90% от
размера на обезпечението
до 10 год.
кредит с погасителен план
Предимства

  • Кредит с погасителен план - 10 години
  • Кредит-овърдрафт – до 24 месеца с опция за подновяване
  • Кредитен лимит по кредитна карта – до 24 месеца с опция за подновяване
  • Фиксиран лихвен процент
  • До 90% от размера на обезпечението.
Параметри

Цел

За текущи нужди; Кредит овърдрафт по разплащателна сметка с /без издадена дебитна карта; Кредитна карта

Валута

BGN, EUR, USD

Валута на обезпечението

BGN, EUR, USD

Максимален срок

Кредит с погасителен план -10 години • кредит-овърдрафт – до 24 месеца с опция за подновяване • кредитен лимит по кредитна карта – до 24 месеца с опция за подновяване

Максимален размер

До 90% от размера на обезпечението. 1.1. В случай, че депозитът е с авансово изплащане на лихвата - до 80% от размера на обезпечението. 1.2. В случай, че една от валутите - на кредита или на обезпечението е USD - до 80% от размера на обезпечението 2. Максималният размер на кредитните лимити, по предоставените кредитни карти следва да отговаря на условията по т.1 при съблюдаване на максималния кредитен лимит в зависимост от вида на кредитната карта.

Такси и комисиони

Всички такси са съгласно Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица. 

Погасяване

• Потребителски кредит – еднократно на падежа, при ежемесечно заплащане на дължимите лихви, или с погасителен план - по избор на клиента; • Кредит овърдрафт – в режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита. Лихвите по кредита са дължими ежемесечно.