Уведомление за промяна в Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагана от Инвестбанк АД за физически лица, считано от 10.01.2024 година.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на КУАП на Инвестбанк АД № 45 от 08 ноеври 2023 г. година се изменя Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагана от Инвестбанк АД за физически лица, считано от 10.01.2024 година.

Промените са следните:

1.     Добавя се нова такса в Глава VIII. Операции с електронни банкови карти, Такси по транзакции:

Дебитни карти - Такси по транзакции
3.7. Депозит на АТМ (вноска) 0.30 лв.

2.  Изменят се следните такси от Раздел VIІI. Операции с електронни банкови карти,

2.1.  Част "Допълнителни операции":

Промяна от:

Дебитни карти 
Допълнителни операции DebitMastercard PayPass BGN/EUR/USD**** V PAY****
4. Промяна на дневните и седмичните лимити по карта - еднократно 2.00 лв. 2.00 лв.
5. Промяна на дневните и седмичните лимити по карта 1.00 лв. 1.00 лв.

Промяна на:

Дебитни карти
Допълнителни операции DebitMastercard PayPass BGN/EUR/USD**** V PAY ****
4. Промяна на дневните и седмичните лимити по карта - еднократно 3.00 лв. 3.00 лв.
5. Промяна на дневните и седмичните лимити по карта 5.00 лв. 5.00 лв.

 

2.2. Част "Такси по транзакции / Справки":
Промяна от:

Дебитни карти
4.

Такси по транзакции 

Справки

DebitMastercard           PayPass

BGN/EUR/USD

V PAY****
4.3. Баланс на картова сметка 0.25 лв. 0.25 лв.

Промяна на:

Дебитни карти
4.

Такси по транзакции

Справки

DebitMastercard PayPass BGN/EUR/USD V PAY****
4.3. Баланс на картова сметка 1.00 лв. 1.00 лв.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

София 10.11.2023 г.