Решение за изменение на Тарифата за операции с финансови инструменти, прилагана от „Инвестбанк“ АД за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на Комитета за управление на активите и пасивите на „Инвестбанк“ АД по Протокол № 9 от 1 март 2023 година, се взе решение за изменение на Тарифата за операции с финансови инструменти, прилагана от „Инвестбанк“ АД за юридически лица.

Измененията засягат раздел „V. Други инвестиционни услуги“ от тарифата като се променя точка „2 За репо сделки, включително когато Банката не е страна по репо сделката“ а именно :

от 0.1% , мин. 15 лв. на По договаряне.

Всичко друго се запазва без изменение.

С отправяне на настоящото уведомление „Инвестбанк“ АД в ролята си на инвестиционен посредник изпълнява своето задължение съгласно чл. 82 ал.11 от Закона за пазарите на финансови инструменти да информира с едномесечно предизвестие клиентите си за влизането в сила на изменението на Тарифата за операции с финансови инструменти, прилагана от „Инвестбанк“ АД за юридически лица която влиза в сила от 3 април 2023г съгласно с Решение на Комитета за управление на активите и пасивите на „Инвестбанк“ АД по Протокол № 9 от 1 март 2023 година.