Промяна в тарифата за операции с финансови инструменти ЮЛ от 13.02.2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на Комитета за управление на активите и пасивите на „Инвестбанк“ АД по Протокол № 2 от 11 януари 2023 година, се взе решение за изменение на Тарифата за операции с финансови инструменти, прилагана от „Инвестбанк“ АД за юридически лица.

Измененията засягат раздел „V. Други инвестиционни услуги“ от тарифата като се добавят четири нови позиции, а именно:

8. Съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси. По договаряне
9. Съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предпиятия. По договаряне
10. Инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти По договаряне
11. Услугим свързани с поемани на емисии финансови инстроменти По договаряне

Всичко друго се запазва без изменение.

С отправяне на настоящото уведомление „Инвестбанк“ АД в ролята си на инвестиционен посредник изпълнява своето задължение съгласно чл. 82 ал.11 от Закона за пазарите на финансови инструменти да информира с едномесечно предизвестие клиентите си за влизането в сила на изменението на Тарифата за операции с финансови инструменти, прилагана от „Инвестбанк“ АД за юридически лица която влиза в сила от 13 февруари 2023г съгласно с Решение на Комитета за управление на активите и пасивите на „Инвестбанк“ АД по Протокол № 2 от 11 януари 2023 година.

София 11 януари 23 г