Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната, безплатно или срещу приемливи такси. По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции. Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги. Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или при друга банка на територията на страната. Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването ú и след подписването на договор.

„Инвестбанк" АД предлага на клиентите – физически лица, платежна сметка за основни операции.

Сметката може да бъде открита в BGN, безсрочно, във финансов център или офис на банката.

Чрез платежната сметка за основни операции могат да се ползват следните услуги:

  • Откриване на платежна сметка за основни операции  в офис на банката
  • Издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass, V PAY към платежната сметка
  • Закриване на платежна сметка за основни операции
  • Внасяне на средства в лева в офис на банката

Теглене на пари в брой:
-    на каса в офис на банката

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от „Инвестбанк" АД

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

-    с дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Плащане по директен дебит:
-    към сметка в „Инвестбанк" 

-    към сметка в друга банка

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от „Инвестбанк" , друга банка в страната, или друга банка в Европейския съюз
Кредитни преводи в лева
-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране към сметка, включително и на бюджета, в „Инвестбанк" АД

-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка, включително и на бюджета, при друга банка

Периодични преводи в национална валута – към сметка в „Инвестбанк" АД или към сметка в друга банка
Входящ кредитен превод
По сметката може да се ползват още и всички услуги, предлагани по стандартна разплащателна сметка.

Минимална сума за откриване – няма.

Минимална олихвяема сума – 50 лв.

Начисляване и изплащане на лихвата – Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща еднократно в края на текущата година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия съгласно ЗДДФЛ данък. Лихвеният %, приложим по сметката, е съгласно лихвеният бюлетин на „Инвестбанк“ АД и към датата на изготвяне на настоящата информационна брошура е в размер на 0,00%.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.