Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната, безплатно или срещу приемливи такси. По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции. Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги. Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или при друга банка на територията на страната. Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването ú и след подписването на договор.

„Инвестбанк" АД предлага на клиентите – физически лица, платежна сметка за основни операции.

Сметката може да бъде открита в BGN, безсрочно, във финансов център или офис на банката.

Чрез платежната сметка за основни операции могат да се ползват следните услуги:

  • Откриване на платежна сметка за основни операции  в офис на банката
  • Издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass, V PAY към платежната сметка
  • Закриване на платежна сметка за основни операции
  • Внасяне на средства в лева в офис на банката

Теглене на пари в брой:
-    на каса в офис на банката

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от „Инвестбанк" АД

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

-    с дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Плащане по директен дебит:
-    към сметка в „Инвестбанк" 

-    към сметка в друга банка

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от „Инвестбанк" , друга банка в страната, или друга банка в Европейския съюз
Кредитни преводи в лева
-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране към сметка, включително и на бюджета, в „Инвестбанк" АД

-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка, включително и на бюджета, при друга банка

Периодични преводи в национална валута – към сметка в „Инвестбанк" АД или към сметка в друга банка
Входящ кредитен превод
По сметката може да се ползват още и всички услуги, предлагани по стандартна разплащателна сметка.

Минимална сума за откриване – няма.

Минимална олихвяема сума – 50 лв.

Начисляване и изплащане на лихвата – Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща еднократно в края на текущата година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия съгласно ЗДДФЛ данък. Лихвеният %, приложим по сметката, е съгласно лихвеният бюлетин на „Инвестбанк“ АД и към датата на изготвяне на настоящата информационна брошура е в размер на 0,00%.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

НОВО: от 1ви септември 2023 г. по платежната сметка за основни операции* не се заплащат такси за операции, наредени от титулява на сметката, със средства от трудови възнагаждения, пенсии, помощи и обещетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Сметката се обслужва без такса, когато се използва за получаване на посочените месечни доходи**.

* Платежна сметка за основни операции се откроява само в лева и може да се ползва за операции само на територията на страната. Всеки клиент може да има само една сметка за основни операции на територията на страната.

**Съгласно приложимото законодателство, считано от 01.09.2023 г., когато по сметка за основни операции се извършват операции по нареждане на титуляра, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси , когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обещетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Сметката за основни операции се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват посочените средства и лихвите върху тези средства. При теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка, както и при ползване на други услуги по сметката, различни от посочените в закона, се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката. 

Допълнително изисквани за откриването на сметката документи:

              1. Удостоверение за размер на трудовото възнаграждение, издадено от работодателя - по образец на банката (когато по сметката ще се получава трудово възнаграждение) 

              2. Удостоверение от РБСС на БНБ, доказващо липсата на открита платежна сметка за основни операции, водена друга банка на територията на страната, както и липсата на повече от една платежна сметка, чрез която клиентът може да използва всички услуги по чл. 118, ал. 1 от ЗПУПС.