Инвестбанк" АД изпълнява и получава банкови преводи в чуждестранна валута до и от всяка точка на света чрез своите чуждестранни кореспондентски банки. Освен чрез кореспондентската мрежа Банката извършва преводи в EUR като директен участник в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 и като индиректен участник в SEPA.

За извършване преводи във валута Банката изисква да се предоставят документи, в съответствие с изискванията на българското законодателство:

  • - при сума до равностойност на 30 000 лв. – нареждане за превод, в което се декларира основанието на превода;
  • - при сума равна или над равностойност на 30 000 лв. – нареждане за превод, в което се декларира основанието на превода; документи, доказващи необходимостта от плащане, съгласно Валутния закон и Наредба №28 на БНБ и Министерството на финансите; декларация, съгласно ЗМИП

„Инвестбанк" АД предоставя копие от SWIFT съобщението за издаден превод в деня на неговото нареждане. За SEPA-плащания, SWIFT не е наличен. „Инвестбанк" АД извършва преводи в чуждестранна валута с вальор и при комисиони, посочени в ТАРИФАТА за условия, лихви, такси и комисиони прилагани от „Инвестбанк" АД за граждани.

Платежно нареждане

Вие може да получите преводи във валута по Вашите сметки в „Инвестбанк" АД като предварително уведомите платеца за BIC кода на Банката – IORTBGSF, за Вашия IBAN заедно с име и банките кореспонденти на „Инвестбанк" АД. (Aктуален списък на банките кореспонденти може да намерите в секция „За нас/Кореспонденти“). Входящите преводи се заверяват по сметката на получателя с вальора, указан от банката-кореспондент.