Финансиране чрез емитиране на облигации

Финансирането чрез емитиране на облигации може да бъде осъществено като частно предлагане или публично предлагане на ценните книжа.

Инвестбанк АД извършва процедурите по анализ на компанията, изготвяне на предложение за записване на облигации, съгласно разпоредбите на Търговския Закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, пласмент на облигациите, тяхната регистрация в Централен Депозитар, обслужване на плащанията по облигационната емисия и др.

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 8186 191 отдел „Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg

Финансиране чрез емитиране на акции

Финансирането чрез емитиране на акции се осъществява посредством увеличение на капитала както на публични, така и на непублични дружества. В случаите на непублично дружество е необходимо дейността на компанията да бъде съобразена с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Инвестбанк АД предоставя следните услуги:

  • финансов анализ и оценка на акциите на дружеството
  • изготвяне на Проспект, съгласно изискванията на Комисията за финансов надзор
  • пласмент или поемане на емисията акции
  • подготовка за регистрация на емисията акции в ЦД, КФН и БФБ-София АД
  • други, съпътстващи процеса по увеличение на капитала дейности и услуги
    За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 02/ 81 86 191, отдел „Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg

Търгови предложения

Търговото предлагане е публично предложение за закупуване и / или замяна на акции с право на глас, издадени от публично дружество. Инвестбанк АД, в качеството си на лицензиран Инвестиционен посредник, предлага на своите клиенти компетентни финансови и правни услуги във връзка с изготвянето на търговото предложение, определяне на предлаганата цена на акция, съгласно общоприети оценъчни методи, регистрация на сделките и др.

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 02/ 81 86 191, отдел „Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg