„Инвестбанк" АД е лицензиран инвестиционен посредник и осъществявасделки с всички ценни книжа, търгувани на Българска фондова борса – София, включително с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, които могат да бъдат използвани като платежно средство по приватизационни сделки. При търговията за сметка на свои клиенти, банката следва принципа за защита на интересите им и решенията за покупка или продажба се взимат на основата на задълбочен предварителен анализ. Клиентите могат да получават консултации за тенденциите на фондовия пазар, търговията с акции и за съставяне на индивидуални портфейли в зависимост от инвестиционните си цели. „Инвестбанк" АД е първичен дилър на държавни ценни книжа /ДЦК/ и предоставя възможност на своите клиенти да закупят ценни книги, гарантирани от държавата, с висока ликвидност на вторичния пазар. Банката предлага репо сделки за краткосрочно и средносрочно финансиране, откриване на подрегистър за ДЦК и разнообразие от различни доходности и периоди на ценните книжа. Извършват се сделки с ДЦК, деноминирани в лева, евро и щатски долари. Клиентите могат да участват във всички аукциони на Министерството на финансите със състезателни и несъстезателни поръчки. Клиентските поръчки  се приемат в Централното управление и във всички финансови центрове, извършват се при точно спазване на инструкциите, дадени от клиента.