ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

 • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи 
 • Нови инвестиционни кредити
 • 80% гаранционно покритие
 • Кандидатстване до 20 декември 2021 г.
Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори
 • Конкурентен лихвен процент
Параметри

Кредитополучатели по програмата
 • Малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • Малки междинни предприятия с до 499 души персонал (вкл.) и до 100 млн. евро сума на активите (вкл.) или до 86 млн. евро приходи от продажби включително
Краен срок за включване в програмата

Не по-късно от 31.12.2021 г.

Валута

BGN/EUR

Предназначение

Оборотно финансиране - за инвестиционни или ликвидни нужди за подпортфейл нови кредити, както и инвестиционни кредити

Такси и комисионни

Съгласно тарифата на банката

Минимален срок на кредита

Няма 

 

Максимален срок на кредита

84 месеца

Процент на покритие на гаранцията от ББР

80%

За кого е предназначен продуктът?

Микро-, малки и средни предприятия (МСП) (с персонал до 249 души; активи до 84 млн.лв и обороти до 97,5 млн.лв), както и за големи компании, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон,  с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, заедно със свързаните предприятия, които отговарят на поне един от посочените критерии:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.
 • Наличие на неполучени вземания от клиенти или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ