ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

  • Изгодни лихвени условия
  • 80% гаранционно покритие
  • Кандидатстване до 20 декември 2021 г.
Предимства

  • Улеснен достъп до финансиране
  • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори
  • Прилагане на гратисен период по лихва и главница
Параметри

Кредитополучатели по програмата

Всички категории предприятия, осъществяващи стопанска дейност и регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на епидемията от COVID-19, включително и големите предприятия, представляващи търговски дружества, по смисъла на Търговския закон, които са извън предметния обхват на Закона на малките и средни предприятия

Краен срок за включване в програмата

Не по-късно от 31.12.2021 г.

Валута

BGN

Цел на кредитита

Оборотно финансиране - за инвестиционни или ликвидни нужди за портфейл нови кредити, както и инвестиционни кредити (за включване в Под-портфейл от съществуващи кредити

Обезпечение

До 50% (реално обезпечение) на база ликвидационна стойност съгласно политиката на банката (80% гаранция от ББР АД), спряло стандартните правила на търговската банка

Лихвен процент

Приложимият лихвен процент, следва да е намален съгласно стандартния лихвен бюлетин с минимум 0,8% (80 б.т.) на годишна база.

Такси и комисионни

Съгласно тарифата на банката

За кого е предназначен продуктът?

Всички категории предприятия, осъществяващи стопанска дейност и регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на епидемията от Covid-19, както и за големи компании, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, които отговарят на поне един от посочените критерии:

  • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.
  • Наличие на неполучени вземания от клиенти или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
  • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси
  • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ.