Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

  • Кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите за оборотни средства.
  • Можете да разполагате с до 200 000 лева, като за суми до 100 000 лева банката не изисква ипотека като обезпечение.
  • Атрактивни бонуси и отстъпки
Предимства

  • Кредит, предназначен да покрива нуждите на клиентите от оборотни средства
  • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
  • Атрактивни бонуси и отстъпки
  • Възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия
  • Възможност за: Овърдрафт по разплащателна сметка; Кредит със стандартен погасителен план; Револвираща кредитна линия
  • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
Параметри

Валута

BGN и EUR

Максимален размер

200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година

Максимален срок

До 36 месеца  за кредити със стандартен погасителен план

Обезпечение

Ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда; ипотека върху селскостопанска земя; залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията; блокирани парични средства по сметка в Банката. Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.