„Инвестбанк“ АД предлага на клиентите си различни видове сметки, в зависимост от техните потребности.

Разплащателни сметки

„Инвестбанк" АД открива и обслужва разплащателни сметки на корпоративни клиенти за съхранение на пари без определен срок, за извършване на разплащания чрез получаване и нареждане на преводи в страната и чужбина.

Набирателни сметки

„Инвестбанк" АД открива и обслужва набирателни сметки на юридически лица в процес на учредяване, които набират капитал, както и за съхранение на пари, предоставени от клиента на негово поделение, което не е самостоятелно юридическо лице.

 Ликвидационни сметки

„Инвестбанк" АД открива и обслужва ликвидационни сметки на юридически лица, обявени в ликвидация.

За да пести време и да осигурява удобства на корпоративните си клиенти, „Инвестбанк" АД предлага услугата ИНТЕРНЕТ-БАНКИРАНЕ , която дава възможност на клиентите да оперират със сметките си в реално време, да ускоряват банковите си операции, да получават бързо актуална финансова информация, да нареждат плащания в лева и валута от цялата страна и по света, да извършват справки за състоянието на сметките си, за предишни салда и за транзакции.

Таксите и комисионите на „Инвестбанк" АД за различните видове сметки са посочени в Тарифата на „Инвестбанк" АД.