Стандартен кредит за оборотни средства за земеделски производители - „Инвест Динамика – Земеделие”

Стандартен кредит за оборотни средства за земеделски производители - „Инвест Динамика – Земеделие”

  • Възможност да покриете своите нужди от оборотни средства със сума до 200 000 лева
  • Изгодни лихвени проценти
  • Възможност за ползване на лихвени бонуси
Предимства

  • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
  • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
Параметри

Валута

BGN и EUR

Максимален размер

200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година

Максимален срок

До 12 месеца от датата на договора за кредит с опция за ежегодно револвиране, но не повече от 36 месеца от датата на договора

Обезпечение

Ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда; ипотека върху селскостопанска земя; залог на машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
блокирани парични средства по сметка в Банката; поръчителство от собствениците на фирмата

Застрахователната стойност

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга