Стандартен инвестиционен кредит - „Инвест Растеж"

Стандартен инвестиционен кредит - „Инвест Растеж"

 • Кредит, предназначен за осъществяването на всички нужди, свързани с бизнеса
 • Финансиране до 80% от размера на инвестицията
 • Изгодни лихвени проценти
 • Възможност за ползване на лихвени бонуси
Предимства

Предимства:

 • „Инвестбанк“ АД предоставя инвестиционен кредит, предназначен за осъществяването на всички нужди, свързани с бизнеса
 • Финансиране до 80% от размера на инвестицията, но не повече от 200 000 евро за всички клиентски рейтинги
 • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
 • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
 • За покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства
 • За ново строителство, реконструкция и разширение
 • За покупка на недвижима собственост /офиси, търговски помещения, производствени помещения, складови помещения/
 • За рефинансиране на кредити с аналогични параметри
Параметри

Параметри

Валута

BGN и EUR

Срок на погасяване
 • Срок на погасяване на кредити за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства – 7 години от датата на договора за кредит
 • Срок на погасяване на кредити за покупка на недвижима собственост – 10 години от датата на договора за кредит
 • Гратисен период – до 18 месеца при кредити, обезпечени с ипотека и до 12 месеца при кредити, обезпечени с машини, съоръжения, оборудване и др.

·    

Обезпечение:
 • Ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда; Ипотека върху селскостопанска земя
 • Залог на машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
 • Блокирани парични средства по сметка в Банката. Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.

·

Бонус

Възможност за издаване на предварително одобрена кредитна карта на фирмата кредитоискател, с размер до 5 % от отпуснатия кредит, максимум 10 000 лв.