Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

 • С кредит „Инвест Потенциал“ имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт
 • До 12 месеца, с опция за револвиране
до 75 000 лв.
максимален размер
Предимства

 • Директно усвояване от разплащателната сметка и погасяване с всяко постъпление по нея
 • Възможност да ползвате определен лимит без обезпечение
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в рамките на одобрения размер и срока на кредита
 • Незабавен достъп до допълнителни финансови средства
 • Оптимално управление на лихвените разходи
Параметри

Валута

BGN

Максимален размер

До 75 000 лв.

Максимален срок на погасяване

До 12 месеца, с опция за револвиране

 

Лихвен процент

3 месечен EURIBOR + надбавка, мин. 7.80%

 

Обезпечение

Без обезпечение

Цел на кредита
 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност
 • Плащания към доставчици с повтарящ се характер
 • Авансово плащане към доставчици
 • Своевременно заплащане на стоки и услуги
 • Възникване на неочаквани разходи
 • Увеличаване на асортимента
 • Предоставяне възможност за отложено плащане на Вашите клиенти