Кредити за зелена енергия

Кредити за зелена енергия

  • Банката предоставя кредити за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди на МСП,  корпоративни клиенти и земеделски производители.
  • С предоставянето на този вид кредити се цели намаляване на разходите за електроенергия, намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите и увеличаване на дела на екологично чисти енергийни източници.
Предимства

  • Без ограничение в максималния размер на кредитите
  • Атрактивни лихвени проценти
  • Възможност за договаряне на погасителен план, съобразен с проекта
  • Срок на погасяване до 10 години
  • Възможност за договаряне на гратисен период
  • Гъвкава политика на Банката по отношение на приеманите обезпечения
Параметри

Цел

За изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на елекроенергия за продажба на свободния пазар

Валута

BGN, EUR

Срок на погасяване

До 10 години

Гратисен период

Възможност за договаряне съгласно условията на банката

Погасяване

Погасителен план, съобразен с проекта