Инвест "Гарант"

Инвест "Гарант"

  • Допълнителна сигурност за вашия бизнес - защита срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки.
  • Доказателство за финансовата стабилност и надеждност на бизнес партньорите.
до 37 месеца
срок на кредитния лимит
до 200 000 лв.
максимален размер
Предимства

Предимства:

  • Допълнителна сигурност за вашия бизнес - защита срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки
  • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
Параметри

Валута

BGN и EUR

Срок на кредитния лимит

До 31 месеца от датата на договора за кредитен лимит (с изключение на общ транзит) и до 37 месеца от датата на договора за кредитен лимит, в случай на издаване на митнически гаранции.

Максимален размер

До 30% от официално декларираните нетни приходи от продажби за последната завършена финансова година, но не повече от 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR.
В срока за усвояване на кредитния лимит за банкови гаранции могат да се издават единични банкови гаранции с максимален срок на валидност до 18 месец.

Обезпечение
  • Ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда
  • ипотека върху селскостопанска земя
  • залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
  • блокирани парични средства по сметка в Банката