„Инвест Капитал”

„Инвест Капитал”

  • Инвестиционен кредит за изпълнение на одобрени проекти по фондовете на Европейския Съюз, включително и възстановяване на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване за изпълнение на проекти по фондове на ЕС.
  • Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ.
Предимства

Предимства:

  • Финансиране до 80% от размера на всички одобрени разходи по проекта без ДДС
  • Изгодни лихвени проценти в зависимост от профила на клиента и ползваните допълнителни услуги
  • Дълъг гратисен период
  • Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ
Параметри

Валута

BGN и EUR

Максимален размер

До 80% от размера на всички одобрени разходи по проекта без ДДС за всички клиентски рейтинги.

 

Максимален срок на кредита

До 60 месеца при кредити за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства; До 96 месеца - при кредити за покупка на недвижима собственост и строителство/реконструкция/разширение. 

-         

Гратисен период

До 12 месеца - при кредити за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства; До 36 месеца - при кредити за покупка на недвижима собственост и строителство/реконструкция/разширение. 

Обезпечение
  • Ипотека/Залог върху обекта на инвестицията.
  • Залог на бъдещо вземане върху безвъзмездната финансова помощ по проекта, по който кандидатства кредитоискателят.
  • Възможно е дообезпечаване с гаранции от НГФ, съгласно подписаните споразумения по Гаранционна схема на „Национален гаранционен фонд” ЕАД – Предприятия, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014-2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007-2013 г.), както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“.
  • Застрахователна стойност на обезпеченията – не повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малка от остатъка по дълга.