Мая Станчева се присъединява към екипа на „Инвестбанк“ АД през месец февруари 2020 г., оглавявайки дирекция „Продажби и координация на клонова мрежа“. От месец юли на същата година е и Член на Управителния съвет и изпълнителен директор.

Мая Станчева започва професионалното си развитие като банков счетоводител, като в последствие натрупва богат опит в индивидуалното и корпоративно банкиране. Заемала е длъжността Регионален директор за гр. София в „Експресбанк“ АД, а преди това – Регионален мениджър за регион София-Изток в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Мая Станчева е заемала позиция Акаунт мениджър в дирекция „Корпоративно банкиране“, както и началник отдел „Обслужване на клиенти“ в  HVB Bank Biochim.

Мая Станчева е магистър по Счетоводство и контрол от Икономически университет – гр. Варна. Притежава допълнителна квалификация от Harvard Business Publishing.