„Инвестбанк" АД предоставя на своите клиенти услуги по управление на портфейли от финансови инструменти и/или парични суми, както и инвестиционни консултации. Банката разполага с квалифициран екип от професионалисти с необходимия опит и лиценз за извършването на тази дейност.

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/8186 129, 02/ 81 86 191, отдел „Клиенти“ или на e-mail: dealing@ibank.bg 

  • Информация за клиента
  • Информация за качеството на изпълнение на нареждания за 2018 г.
  • Информация, подлежаща на публикуване съгласно ЗПФИ, Регламент (ЕС) № 2017/576 и Директива 2014/65/ЕС за 2018г.
  • Финансови центрове, предоставящи услугата Инвестиционен посредник „Инвестбанк” АД
  • Общи условия на „Инвестбанк” АД за сключване на сделки за покупко-продажба на валута с клиенти
  • Обща информация за сделки и операции с финансови инструменти
  • Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиентите на „Инвестбанк” АД в качеството й на инвестиционен посредник
  • Политика на „Инвестбанк” АД за изпълнение на клиентски нареждания съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти
  • Политика за третиране на конфликти на интереси, прилагана от “Инвестбанк” АД при предоставяне на инвестиционни услуги във връзка с дейността й като инвестиционен посредник
  • Правила за категоризация на клиенти на “Инвестбанк” АД по отношение на предоставяни от банката инвестиционни и/или допълнителни услуги в качеството й на инвестиционен посредник