Информация

Поземлен имот с начин на трайно ползване „ ливада” с площ от 15 424 кв.м., находяща се в землището на с. Мусачево, местност ,,Калница’’, гр. Елин Пелин, пета категория, при неполивни условия, представляваща имот с номер 062002 в землището на с. Мусачево, с ЕКАТТЕ 49388, общ. Елин Пелин по скица № К01032/25.10.2011 г., с идеен проект за конна база с материален интерес – 60 000 евро. Собственик на обезпечението - ,,ЕЙ БИ СТРОЙ’’ ЕООД, ЕИК 200948135 – ипотекарен кредитор.

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас