Phone

Условия за подаване на онлайн заявка

Потребителски кредити и кредитни карти

Инвестбанк АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 831663282.

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «България» № 85. тел:  0700 12 555 e-mail: [email protected]; BIC/SWIFT: IORTBGSF.

Инвестбанк АД извършва банкова дейност въз основа на лиценз № Б 18 А, издаден от Българска народна банка, с адрес пл. "Княз Александър І" №1, която осъществява надзор върху дейността. Общото работно време за Банката с клиенти в официални за страната работни дни е от 8:30 до 17:00 ч.

Инвестбанк АД приема искания в електронен вид за ползване на кредитни продукти. Въз основа на получено искане и посочените в него данни Инвестбанк АД може да даде предварително одобрение или отказ за предоставяне на искания кредитен продукт. Заявените с електронното искане продукти могат да се ползват само след подписване на съответните договори в поделение на Банката. Електронното искане има срок на валидност 14 календарни дни от дата на подаването.

Предварителното одобрение на Инвестбанк АД за предоставяне на кредитен продукт, заявен през нейната Интернет страница е неангажиращо за нея и няма характер на оферта. Валидността на одобрението е 30 календарни дни от датата, на която сте били уведомени за него. Ако тридесетият ден е неработен, то за краен срок се приема първият следващ работен ден. Сключването на договор за кредит за одобрения кредитен продукт може да бъде извършено в рамките на посочения срок. При явяване в избран от Вас банков офис, ще Ви бъде предоставена преддоговорна информация по Закона за потребителския кредит.

Служител на Банката ще се свърже своевременно с Вас в случай на необходимост от представяне на допълнителни документи (например удостоверение за доходи, съгласие на работодателя за превод на работна заплата и / или др.). При заявено желание за ползване на кредит чрез банкова карта ще можете да я получите в заявен от Вас банков офис след подписване на договора за нейното издаване и обслужване.