ние сме партньори с нашите клиенти

За банката

 

Мисия

Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

 

Ръководство

Инвестбанк АД има двустепенна система на управление.  Председател на Надзорния съвет на Банката е г-жа Петя Славова, членове на Надзорния съвет са Феста Холдинг АД и г-жа Димитрийка Андреева.

Г-жа Здравка Русева е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Г-жа Весела Джиджева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Г-жа Мая Станчева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Г-жа Людмила Василева е Член на Управителния съвет.

 

Ценности

Почтеност – Ние уважаваме правото на всеки гражданин да получава финансови услуги и ги предоставяме коректно и отговорно на нашите клиенти, с които сме открити и етични.
Сътрудничество – Ние работим в екипи и сме убедени в ефективността на екипната дейност; познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.
Стремеж към усъвършенстване – Ние се стремим да бъдем най-добрите в своята сфера на дейност; инвестираме в развитието на стимулираща работна среда и атмосфера, в професионалното усъвършенстване на нашите служители; поощряваме инициативността, резултатността и лоялното поведение.
Отговорност – Ние изповядваме висока корпоративна социална отговорност; оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България като част от европейската и световната култура.

Корпоративна социална отговорност

Кореспонденти

Финансови отчети