ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин на “Инвестбанк” АД

11 Септември 2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на КУАП No 32 от 02.09.2020 година се изменя Лихвеният бюлетин на “Инвестбанк” АД, считано от 11.11.2020 година.

Измененията, които ще влязат в сила от 11.11.2020 година са следните:

Лихвеният бюлетин се допълва с раздел VІ “Продукти спряни от предлагане”, както следва:

ДЪЛГОСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ НА ГРАЖДАНИ преди 14.06.2010
Валута Минимална сума 60 месецa
BGN Няма 0,00%
EUR Няма 0,00%
USD Няма 0,00%

Не се предлага, считано от 11.11.2020 година закрит с решение 32/02.09.2020 г. Обявените лихвени нива са само за действащи договори.

Депозит Здраве

Валута

Минимална сума

12 месецa

EUR

Няма

0,00%

Не се предлага, считано от 11.11.2020 година закрит с решение 32/02.09.2020 г. Обявените лихвени нива са само за действащи договори.

Детски влог

Валута

Минимална сума

12 месецa

BGN

Няма

0,00%

Не се предлага, считано от 11.11.2020 година закрит с решение 32/02.09.2020 г. Обявените лихвени нива са само за действащи договори.

Срочен спестовен влог

Валута

Минимална сума

12 месецa

BGN

Няма

0,00%

Не се предлага, считано от 11.11.2020 година закрит с решение 32/02.09.2020 г. Обявените лихвени нива са само за действащи договори.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

София 11.09.2020 г.