ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящо изменение в лихвения бюлетин

25 Март 2021

Уважаеми клиенти,

Считано от 25.05.2021 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Инвестбанк АД по Разплащателна сметка „ЕКСТРА +” и Безсрочен Депозит “ИНВЕСТ +” за физически лица.

Промените в Лихвения бюлетин в частта за физически лица ще засегнат всички новооткрити и съществуващи Разплащателни сметки „ЕКСТРА +” и Безсрочни Депозити “ИНВЕСТ +”. Новите стойности са както следва:

  1. Разплащателна сметка „ЕКСТРА +”:

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА „ЕКСТРА +”

Валута

Сума

Лихвен процент

BGN

до 1  999

0,00%

над  1 999 до 50 000

0,01%

Над 50 000

0,05%

EUR

До 999

0,00%

Над 999 до 25 000

0,01%

над 25 000

0,05%

Забележка (*)

Лихвата е годишна, начислява се ежедневно и се изплаща ежемесечно.


  1. Безсрочен Депозит “ИНВЕСТ +”:

Безсрочен Депозит “ИНВЕСТ +”

Валута

Сума

Лихвен процент

BGN

От  2 000 до 15 000

0,01%

Над 15 001

                   0,05%

EUR

От 1 000 до 7 500

0,01%

Над 7 501

                   0,05%

С предоставянето на настоящото уведомление Инвестбанк АД изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 43 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.   С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Инвестбанк АД, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

25.03.2021 год.