ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ в “ОБЩИ УСЛОВИЯ на „ИНВЕСТБАНК“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)”

5 Ноември 2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС № 45/22.10.2019 година се изменят действащите “Общи условия на „ИНВЕСТБАНК“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)”/“Общите условия“/, считано от 06.01.2020 г. – за всички настоящи клиенти на Банката, имащи качеството потребител по смисъла на ЗПУПС, а считано от 06.11.2019 г. – за всички останали настоящи и бъдещи клиенти на Банката.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение да информира клиентите си – потребители по смисъла на ЗПУПС, за предстоящи промени в Общите условия, респ. в Рамковия договор.

С настоящето Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в Рамковия договор и Общите условие, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила.

В случай, че потребителите – ползватели на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения за прекратяването.

С уважение,

„Инвестбанк“ АД