ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица

21 Юли 2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС от № 27 от 14.07.2020 година се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 21.09.2020 година.

Измененията са следните:

1.1. Изменение в раздел IV. Касови операции

Промяна ОТ:

1.2.2. За теглене на суми над 2 000 лв. 0,50%, мин. 5,00 лв.

 

2.2.1.2. Теглене на суми над 1 000 валутни единици 0,50%, мин. 2.5 валутни единици

 

Промяна НА:

1.2.2. За теглене на суми над 2 000 лв. 0,50%, мин. 7,00 лв.

 

2.2.1.2. Теглене на суми над 1 000 валутни единици 0,50%, мин. 3.5 валутни единици

 

1.2. Изменение в раздел V. Банкови преводи

 

1. Банкови преводи в лева

 

Промяна ОТ:

1.1. За издадени междубанкови преводи 4,00 лв.
1.1.1. Междубанков периодичен превод 1,50 лв.

 

Промяна НА:

1.1. За издадени междубанкови преводи 5,00 лв.
1.1.1. Междубанков периодичен превод 2,00 лв.

 

 

2. Банкови преводи във валута

 

Промяна ОТ:

2.3. Издадени преводи:
2.3.1. За издадени преводи вальор спот до равностойността на EUR 1000 включително
2.3.1.1. Кредитен превод извън ЕИП EUR 20.00 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.1.2. Кредитен превод в ЕИП във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП EUR 20 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2. За издадени преводи вальор спот над EUR 1000:
2.3.2.1 Преводи, издадени, наредени  по електронен път
2.3.2.1.1 Кредитен превод извън ЕИП 0,15% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.1.2. Кредитен превод в ЕИП във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП 0,15% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.2 Преводи, наредени на хартиен носител
2.3.2.2.1. Кредитен превод извън ЕИП 0,16% мин. EUR 20, макс. EUR 250  + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.2.2. Кредитен превод в  ЕИП във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП  0,16% мин. EUR 20, макс. EUR 250  + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3. За преводи, изпълнени с експресен вальор,независимо по какъв начин са наредени, се събира комисиона, както следва:
2.3.3.1. Преводи, изпълнени с вальор същия ден /при съгласие на Банката/
2.3.3.1.1. Кредитен превод извън ЕИП 0,35% мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.1.2. Кредитен превод в ЕИП  
2.3.3.1.2.1. За преводи в евро или във валути на държави-членки на ЕИП (с изкл. на SEPA преводи) ЕUR 10,23
2.3.3.1.2.2. За преводи във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП 0,35% мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.2. Превод с вальор следващия ден
2.3.3.2.1 Нареден по електронен път
2.3.3.2.1.1 Кредитен превод извън ЕИП 0,2% мин. EUR 15, макс. EUR 350 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.2.1.2 Кредитен превод в ЕИП  
2.3.3.2.1.2.1 За преводи в евро или във валути на държави-членки на ЕИП (вкл. SEPA преводи) За преводи до равностойността на 100 000 BGN  – EUR 0,61;

За преводи над равностойността на 100 000 BGN – EUR 7.16;

2.3.3.2.1.2.2 За преводи във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП 0,2% мин. EUR 15, макс. EUR 350 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.2.2. Издадени на хартиен носител  
2.3.3.2.2.1. Кредитен превод извън ЕИП 0,3% мин. EUR 30, макс. EUR 400 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.2.2.2. Кредитен превод в ЕИП  
2.3.3.2.2.2.1 За преводи в евро или във валути на държави-членки на ЕИП За преводи до равностойността на 100 000 BGN  – EUR 2,05;

За преводи над равностойността на 100 000 BGN – EUR 10.23;

2.3.3.2.2.2.2 За преводи във валути, различни от евро и от валути на държави-членки на ЕИП 0,3% мин. EUR 30, макс. EUR 400 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3.3. При издадени преводи с разноски ‘’OUR”, при поискване се заплаща комисиона на другите банки макс. EUR 150

 

Промяна НА :

 

2.3. Издадени преводи:
2.3.1. За издадени кредитни преводи в EUR в ЕИП или във валута на държави-членки на ЕИП:
2.3.1.1. С вальор СПОТ
2.3.1.1.1 С вальор СПОТ  до 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени по електронен път Не се предлага
2.3.1.1.2. С вальор СПОТ  над 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени по електронен път Не се предлага
2.3.1.1.3. С вальор СПОТ  до 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени на хартиен носител 2,55 EUR
2.3.1.1.4. С вальор СПОТ  над 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени на хартиен носител 10,23 EUR
2.3.1.2. С вальор ТОМ
2.3.1.2.1 С вальор ТОМ до 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени по електронен път 0,77 EUR
2.3.1.2.2 С вальор ТОМ над 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени по електронен път 7,16 EUR
2.3.1.2.3 С вальор ТОМ до 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, наредени на хартиен носител 2,55 EUR
2.3.1.2.4 С вальор ТОМ  над 100 000 лв. или равностойността по фиксинг на БНБ за валутата в съответния ден, на хартиен носител 10,23 EUR
2.3.1.3. С вальор SAME DAY независимо от сумата и начина на нареждане,

без Sepa плащания

10,23 EUR
2.3.2. За издадени кредитни преводи извън ЕИП или превод в ЕИП във валута, различна от EUR и от валута на държави-членки на ЕИП
2.3.2.1. За издадени преводи вальор спот до равностойността на EUR 1000 включително EUR 20.00 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.2 За издадени преводи вальор спот над EUR 1000:
2.3..2.2.1 Преводи, издадени, наредени  по електронен път 0,15% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3..2.2.2 Преводи, наредени на хартиен носител 0,16% мин. EUR 20, макс. EUR 250  + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.3 За преводи, изпълнени с експресен вальор,независимо по какъв начин са наредени, се събира комисиона, както следва:
2.3.2.3.1 Преводи, изпълнени с вальор същия ден /при съгласие на Банката/ 0,35% мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3..2.3.2 Превод с вальор следващия ден
2.3..2.3.2.1 Нареден по електронен път 0,2% мин. EUR 15, макс. EUR 350 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.2.3.2.2 Издадени на хартиен носител 0,3% мин. EUR 30, макс. EUR 400 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги
2.3.3. При издадени преводи с разноски ‘’OUR”, при поискване се заплаща комисиона на другите банки макс. EUR 150

 

1.3. Изменение в раздел IX. Електронно банкиране

 

Промяна ОТ:

3.1. За издадени междубанкови преводи 1,20 лв.

 

Промяна НА:

3.1. За издадени междубанкови преводи 1,50 лв.

1.4. Изменение в раздел XI. Пакетни програми

 

Промяна ОТ:

1.1. пакет „Инвест Оптима“ 2.99 лв.

 

Промяна НА:

1.1. пакет „Инвест Оптима“ 3.99 лв.

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си  - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

София 21.07.2020 г.