ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица.

7 Февруари 2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС от № 5 от 28.01.2020 година се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 06.04.2020 година.

Измененията, които ще влязат в сила от 06.04.2020 година са следните:

1 Промяна в т. 1.1.2 на Раздел IV. Касови операции т. 1 Касови операции в лева:

ОТ: 

1. Касови операции в лева
….
1.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, различни от Титуляра (дължима е от вносителя) - 2,00 лв. за суми до 2 000 лв. (дневно)- 0,15% за суми над 2 000,01 лв.

 

НА:

1. Касови операции в лева
….
1.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, различни от Титуляра (дължима е от вносителя) - 3,00 лв. за суми до 2 000 лв. (дневно)- 0,15% за суми над 2 000,01 лв.

 

2 Промяна в т. 2.1.2 на Раздел IV. Касови операции т. 2 Касови операции във валута:

ОТ :

2. Касови операции във валута
….
2.1.2.  За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица,  различни от Титуляра (дължима е от вносителя) - 1,00 EUR за суми до 1 000 EUR (дневно)- 0,15% за суми над 1 000,01 EUR

 

НА:

2. Касови операции във валута
….
2.1.2.  За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица,  различни от Титуляра (дължима е от вносителя) - 1,50 EUR за суми до 1 000 EUR (дневно)- 0,15% за суми над 1 000,01 EUR

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си  - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

София 06.02.2020 г.