ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от „Инвестбанк“ АД за физически лица

23 Април 2019

Уважаеми клиенти,

„Инвестбанк“ АД Ви уведомява, че с оглед прекратяването на Договор за обслужване изплащането на помощи за социално подпомагане чрез местни дебитни карти в национална валута от 05.01.2004 г., сключен между „Инвестбанк“ АД и Агенция за социално подпомагане (АСП), и във връзка с Решение на УС по Протокол  № 15 от 16.04.2019 г., за клиентите със сметки, открити на основание посочения по-горе Договор по нареждане на АСП, считано от 24.06.2019 г. ще се прилагат такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от „Инвестбанк“ АД за физически лица, с изключение на следните условия:

Вид такса Приложими условия
1. Теглене от АТМ, собственост на Банката 0,20 лв.
2. Минимален неснижаем остатък по сметка 2,00 лв.

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си – ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.