ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица

15 Юни 2021

 Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица

 

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че с Решение на КУАП № 22 от 02.06.2021 година се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 16.08.2021 година. Измененията са следните:

 

  1. 1.  Промяна в Раздел IV. Касови операции – съответно в лева и валута – на Тарифата за условия, лихви такси и комисионни, прилагани от Инвестбанк АД за физически лица, както следва:

 

Промяна от:

1. Касови операции в лева  
1.1. При внасяне на суми в лева  
1.1.1. За суми над 10 000 лв. дневно (от Титуляра) 0,20%
1.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети - 3,00 лв.* за суми до 2 000 лв. (дневно) – 0,15% за
  лица, различни от Титуляра (дължима е от вносителя) суми над 2 000,01 лв.**
1.1.2.1. За вноска по сметка на ТД на НАП в Банката - 3,00 лв.* за суми до 2 000 лв. (дневно)
  (осигурителни вноски и данъчни задължения на ФЛ),  
  включително и за вноски, извършени в офис на Банката,  
  помещаващ се в поделение на ТД на НАП, в случаите, в  
  които вносителят на средствата се различава от данъчно-  
  задълженото лице.  

и

2. Касови операции във валута  
2.1. При внасяне на суми във валута  
2.1.1. За суми над 5 000 валутни единици, дневно (от Титуляра) 0,2% за горницата над 5 000 единици**
2.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, - 1,50 EUR* за суми до 1 000 EUR (дневно) – 0,15% за
  различни от Титуляра (дължима е от вносителя) суми над 1 000,01 EUR**
Промяна на:  
1. Касови операции в лева  
1.1. При внасяне на суми в лева  
1.1.1. За суми до 3 000 лв. дневно (от Титуляра) – 1 лв. на транзакция;
  За частта над 3 000 лв.: – 0.20% мин. 3 лв. на транзакция, максимум 300 лева.
1.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, - 3,00 лв.* за суми до 2 000 лв. (дневно)
  различни от Титуляра (дължима е от вносителя) - 0,20% мин. 3 лв. на транзакция, максимум 300 лева
    - за суми над 2 000,01 лв.**
1.1.2.1 За вноска по сметка на ТД на НАП в Банката - 3,00 лв.* за суми до 2 000 лв. (дневно)
  (осигурителни вноски и данъчни задължения на ФЛ), - 0,20% за суми над 2 000,01 лв.**
  включително и за вноски, извършени в офис на Банката,  
  помещаващ се в поделение на ТД на НАП, в случаите, в  
  които вносителят на средствата се различава от данъчно-  
  задълженото лице.  
и    
2. Касови операции във валута  
2.1. При внасяне на суми във валута  
2.1.1. За суми до 1500 валутни единици дневно (от Титуляра) – 1 валутна единица на транзакция;
  За частта над 1 500 валутни единици – 0.20% мин. 1,5 в.е. на транзакция, максимум 150 вал. единици.
  0,2% за горницата над 5 000 единици**  
2.1.2. За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, - 1,50 EUR* за суми до 1 000 EUR (дневно) – 0,20% за
  различни от Титуляра (дължима е от вносителя) суми над 1 000,01 EUR**

 

С   предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си – ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

София 14.06.2021 г.