ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в “Общи условия на „Инвестбанк” АД за кредити за недвижими имоти на потребители” и “Общи условия на „Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити”

23 Юли 2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 29/17.07.2019 г. на УС на „Инвестбанк“ АД /“Банката“/ е прието, че считано от 24.09.2019 г. се изменят следните документи:

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение да информира клиентите си  - потребители за предстоящи промени в Общите условия. Изменените “Общи условия на „Инвестбанк” АД за кредити за недвижими имоти на потребители” и “Общи условия на „Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити” са налични в банковите салони и на интернет-страницата на “Инвестбанк” АД на адрес – www.ibank.bg.

В случай, че не приемат промените в цитираните по – горе Общи условия, пoтребителите – кредитополучатели по договори за кредит имат право едностранно да се откажат от договора, като погасят изцяло задълженията си към Банката, за което следва да изпратят до “Инвестбанк” АД писмено уведомление в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото уведомление.

При липса на получено уведомление в Банката за отказ от договора в посочения по – горе срок, Банката приема, че считано от датата на публикуване на настоящото уведомление, кредитополучателят по сключен договор за кредит е уведомен, съгласява се и приема измененията в посочените по – горе общи условия.