ние сме партньори с нашите клиенти

МАЯ СТАНЧЕВА Е ИЗБРАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ИНВЕСТБАНК“ АД

19 Януари 2021

Г-жа Мая Станчева, Член на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД бе избрана за Изпълнителен директор на банката. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на банката е г-жа Здравка Русева, г-жа Весела Колева – Джиджева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор, г-жа Людмила Василева – Член на Управителния съвет.

 Г-жа Станчева се присъединява към екипа на „Инвестбанк“ АД през месец февруари 2020 г., оглавявайки дирекция „Продажби и координация на клонова мрежа“. От месец юли на същата година е и Член на Управителния съвет. Професионалното си развитие стартира като банков счетоводител, като в последствие натрупва опит в продажбите на всички видове банкови продукти, корпоративното банкиране и бизнес равитието. Заемала е длъжността Регионален директор за гр. София в „Експресбанк“ АД, а преди това – Регионален мениджър за регион София-Изток в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), акаунт мениджър в дирекция „Корпоративно банкиране“ както и началник отдел „Обслужване на клиенти“ в централата на банка HVB Bank Biochim.

Мая Станчева е магистър по Счетоводство и контрол от Икономически университет – гр. Варна. Допълнителната си квалификация по Мениджърски умения получава в Harvard Business Publishing. Владее английски и руски език на експертно ниво.