ние сме партньори с нашите клиенти

Кредитополучателите на „Инвестбанк“ АД ще могат да поискат отлагане на вноските по кредитите, чрез обаждане по телефон към своя кредитен консултант и изпращане на искане по електронен път

14 Април 2020

В условията на извънредно положение в страната, вследствие на COVID-19, „Инвестбанк“ АД предприема следните мерки: прилага облекчена процедура за разглеждане предоговарянето на кредитни продукти за физически и юридически лица, в  съответствие с конкретните нужди на всеки кредитополучател.

Клиентите с ипотечни, потребителски кредити, кредит овърдрафт, включително овърдрафт по кредитна карта,  могат да отсрочват дължимите суми по главницата по техен избор за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г., като клиентите трябва да заявят изрично, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Крайният срок за подаване на искане е: 22.06.2020 г.

Бизнес клиентите на „Инвестбанк“ АД, осъществяващи дейност в засегнатите сектори от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители /финансови консултанти/ в Банката, за да обсъдят нуждите си и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност чрез  отлагане на задълженията им към Банката. За бизнес клиентите си „Инвестбанк“ АД също ще прилага краткосрочно отсрочване за период до 6 месеца.

В създалата се кризисна ситуация, „Инвестбанк“ АД остава близо до своите клиенти чрез  облекчаване на финансовата им тежест и оказване на подкрепата, от която имат нужда. Банката ще приложи индивидуален подход за идентифициране и удовлетворяване потребностите на всеки кредитополучател.

Мерките са създадени в съответствие с приетия от АББ и одобрен от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателни и незаконодателни мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.

За допълнителна информация относно възможността за предоговоряне на кредит, клиентите на „Инвестбанк“ АД могат да се обадят на националния телефон 0700 12 555 или на 17 555.