ние сме партньори с нашите клиенти

Инвестбанк няма капиталов недостиг от Прегледа на качеството на активите

31 Юли 2019

Анализът на резултатите от Прегледа на качеството на активите, извършен от ЕЦБ, показа, че „Инвестбанк“ АД няма капиталов недостиг, като при минимално изискуем праг от 8%, отчетеното капиталово съотношение е 10.01%, което е много добър резултат и изцяло покрива регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Банката няма препоръки и по отношение на вътрешните си политики, правила и процедури.

Индивидуалният преглед на кредитните досиета не показа слабости по отношение на класификацията на експозициите, което е видимо и от минималния обем рекласифицирани експозиции, водещи до необходимост от начисление на допълнителни обезценки.

През юли 2018 г. „Инвестбанк“ АД придоби и успешно вля за изключително кратък период ТБ „Виктория“ ЕАД (19.11.2018 г.). Тази операция се отрази благоприятно върху капиталовата позиция, като в абсолютна сума ефектът от отрицателната репутация е 22,577 млн. лв. Придобитият кредитен портфейл обаче, оказа негативен ефект върху резултатите от стрес теста, тъй като 95% от придобитите кредити бяха влошени. И при двата сценария (базисен и утежнен) за оценката на кредитния риск се използва исторически влошаването на кредитния портфейл и нарастването на провизиите. Влетите от ТБ „Виктория“ ЕАД кредити се третират като нововъзникнали/новопридобити влошени кредити за „Инвестбанк“ АД и това оказва негативно влияние върху резултатите от стрес теста, и най-вече при утежнения сценарий, където шокът от прогнозното влошаване на рисковите експозиции е 2.5 пъти по-голям в сравнение с базисния сценарий. При утежнения сценарий допълнително бе приложен и идиосинкратичен шок, който в комбинация със задържане и/или намаление на оперативните доходи при статичен баланс, въздейства отрицателно върху проекциите на финансовия резултат, респективно – капиталовата позиция. Ефектът от идиосинкратичния шок за банка с размерите на „Инвестбанк“ АД оказа значителен ефект в проекциите на лихвените разходи.

През 2018 г. основният акционер „Феста холдинг“ АД оказа капиталова подкрепа на банката, като увеличи акционерния капитал с парична вноска в размер на 10 млн. лв. на база решение на Общо събрание на акционерите от 19.06.2018 г.

„Инвестбанк“ АД разполага с безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти в размер на 20 млн. евро, които, в съответствие с методологията, не са включени при изчисляване на капиталовите съотношения при Прегледа на качеството на активите и стрес тестовете. След прилагане на базисния сценарий от стрес теста, най-ниската стойност на коефициента Базов собствен капитал от първи ред (СЕТ1) възлиза на 5,67%. С преоформянето на безсрочните дългово-капиталови хибридни инструменти капиталовият недостиг в базисния сценарий, чиято най-висока стойност е 14 млн. евро, се покрива изцяло и капиталовото съотношение достига 9.03% при минимално изискуем праг от 8.0%.

За покритие на капиталовия недостиг при утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, „Инвестбанк“ АД би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 51.8 млн. евро, който се покрива изцяло от посочения наличен допълнителен капитал (безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти) от 20 млн. евро, финансовия резултат, продажба на придобити активи и погасени кредити.

Мерките и препоръките, които бяха набелязани във връзка с констатациите от оценката, проведена от БНБ през 2016 г. по методологията на ЕЦБ, бяха изпълнени изцяло, като това е отчетено в Годишния финансов отчет на „Инвестбанк“ АД за 2017 г., където финансовият резултат е отрицателен, вследствие на осчетоводените в пълен размер корекции от Прегледа на качеството на активите през 2016 г.

Шестте български банки, обект на извършения Преглед на качеството на активите и стрес тестовете през 2019 г., са първите, оценявани по ревизираната методология за Оценка на качеството на активите. Методологията е насочена към оценка на системно значими институции, каквато „Инвестбанк“ АД не е. Въпреки това, и благодарение на своевременното стартиране на проект по въвеждане на МСФО 9 (проектът стартира от началото на 2017 г. в банката) и внедрено цялостно ИТ решение за оценка на кредитния риск, банката се представи много добре. Информацията, необходима за калкулациите в стрес теста е много детайлна, но по този начин се установява дали коректно са приложени изискванията на МСФО 9.

Водената през последните години от Банката умерено консервативна политика по отношение управлението на рисковете е успешна и „Инвестбанк“ АД ще продължи прилагането на стандарти на добри банкови практики.

В допълнение към: Инвестбанк премина успешно цялостната оценка на активите и пасивите по методологията на ЕЦБ