ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвестбанк“ АД проведе общо събрание на акционерите

11 Февруари 2020

На 10 февруари 2020 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Инвестбанк“ АД, на което се взеха решения за:

1. Увеличаване на капитала на банката в размер до 21 944 445 лв., чрез издаване на нови поименни акции с право на глас и емисионна стойност от 1 лв.

2. Провеждане на процедура по замяна на инструменти от допълнителния собствен капитал от първи ред с такива от по-висок клас с цел – съществено подобрение структурата на собствения капитал. В края на 2019-та година стартира процедура по замяна на две емисии  облигации – дългово-капиталови хибридни инструменти  на обща стойност 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал. Това решение се предхожда от аналогично решение от проведените на 13.01.2020 г. – две Общи събрания на облигационерите – по отделните емисии облигации. Процедурата се очаква да приключи през м. март 2020 година след одобрение от БНБ.

3. Pъĸoвoдcтвoтo нa банката представи, а акционерите одобриха и:

  • Годишния доклад зa дейността нa бaнĸaтa зa 2019 г.
  • Годишен Финансов отчет за 2019 година, заверен от одиторските предприятия.
  • Предложение за разпределение на печалбата за 2019г. в размер на 2 089 хил.лв.

Инвестбанк“ АД приключи 2019 година успешно, с печалба преди провизии в размер на 34,949 млн. лв.