ние сме партньори с нашите клиенти

Мерки за клиенти, предприети във връзка с Covid-19

Уважаеми клиенти,

В условията на извънредно положение в страната, вследствие на COVID-19, „Инвестбанк“ АД предприема следните мерки: прилага облекчена процедура за разглеждане предоговарянето на кредитни продукти за физически и юридически лица, в  съответствие с конкретните нужди на всеки кредитополучател.

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговаря на следните условия:

 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени договорни отношения с „Инвестбанк“ АД, и удостоверят документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение.

 • Физически или юридически лица, които към 1 март 2020 г. нямат кредитни задължения с просрочие повече от 90 дни.

 • Клиентите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от облекченията, чрез подаване на искане за отсрочване на кредитни задължения. Имате възможност да подадете искане за разсрочване на вноските по кредитите си чрез следните канали:

  - Изпращане на попълнено искане за физически лица / искане за юридически лица по email до обслужващия Ви финансов център.

  - За бизнес клиенти: като се свържете с Вашия кредитен консултант.

  - Чрез посещение във финансовите центрове на банката.

Крайният срок за подаване на искане е: 22.06.2020 г.

Мерките на „Инвестбанк“ АД са създадени в съответствие с приетия от АББ и одобрен от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

За потребителски и ипотечни кредити

Ползване на гратисен период по главница в срок до шест месеца, за кредити обезпечени с ипотека и за потребителски кредити. Банката предлага два варианта за предоговаряне:

Вариант 1: Дължимите плащания по главница, разсрочени в рамките на гратисния период се разпределят по равно за целия остатъчен срок на кредита, независимо от начина на издължаване на кредита - анюитетни вноски или равни вноски по главница

Вариант 2: Срока на кредита се удължава, като срока на удължаване не може да надхвърля срока на гратисния период. Дължимите плащания по главница, разсрочени в рамките на гратисния период се разпределят по равно за целия остатъчен срок на кредита, независимо от начина на издължаване на кредита - анюитетни вноски или равни вноски по главница.

За револвиращи кредитни карти:

Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния период, формирането на минималната сума за револвиране се възстановява съгласно първоначания договор.

За клиенти, които не отговарят на изискванията описани по-горе Банката ще прилага индивидуален подход зна пердоговаряне.

От предложените мерки могат да се възползват всички клиенти на банката, които:

 • имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от СOVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение, и техните последици.
 • Задъллженията им към 01.03.2020г. са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни и не са с действащи мерки за преструктуриране.
 • Задълженията се предоговарят за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Предоговаряне може да поиска всеки кредитополучател, който отговаря на горепосочените изисквания, като е подал искане най-късно до 22.06.2020 г., а срокът за взимане на решение от оправомощените служители е до 30.6.2020 г.
 • Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Бизнес клиентите на „Инвестбанк“ АД, осъществяващи дейност в засегнатите сектори от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители /финансови консултанти/ в Банката, за да обсъдят нуждите си и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност чрез отлагане на задълженията им към Банката. За бизнес клиентите си „Инвестбанк“ АД също ще прилага краткосрочно отсрочване за период до 6 месеца.

ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА „ИНВЕСТБАНК“ АД

Финансовите центрове на „Инвестбанк“ АД ще обслужват клиенти без промяна в работното време. Клоновете на„Инвестбанк“ АД ще работят от понеделник до петък с работно време от 09:00 до 17:30 ч.

При посещение на банков клон, Ви молим да се съобразявате с изискванията на Министерството на здравеопазването и да имате предвид следните мерки на „Инвестбанк“ АД за Вашата безопасност:

 • Спазвайте дистанция 2 м от останалите клиенти и от служителите във финансовия център.

 • Изчаквайте реда си пред офиса, ако в него вече се обслужват двама други клиенти.

 • Служителите на банката ще Ви обслужват с предпазни средства (маски, ръкавици, антибактериални средства), като за Вас също са осигурени такива

 • С цел повишаване безопасността  на клиентите и служителите си, които посещават клонова мрежа, банковите офиси се дезинфекцират редовно.

ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Екипът на „Инвестбанк“ АД с грижа за своите клиенти и с цел постигане на висока степен на клиентска удовлетвореност препоръчва използването на каналите за дистанционно обслужване.

Управлявайте своите плащания онлайн – бързо, удобно и лесно през системата „Интернет банкиране“. Всички трансакции чрез услугата „Интернет банкиране“ спестяват до 50% от таксите, в сравнение със същите, ако те биват направени във финансов център на „Инвестбанк“ АД.

Възползвайте се от платформата „Удобно за теб“, с която може да кандидатствате онлайн  за потребителски кредити и кредитни карти. За разлика от посещението в банков офис, кандидатстването за кредит онлайн е достъпно по всяко време на денонощието.

При нужда от съдействие и консултация, относно продуктите и услугите на Банката, Вие можете да се свържете и с нашия Център за обслужване на клиенти. На разположение сме да отговорим на всички Ваши въпроси и запитвания на следните телефони:

0 700 12 555 – за абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна;

17 555 – за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план;

+ 359 2 40 13 101, 102  – за връзка от чужбина.