RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Инвестбанк няма капиталов недостиг от Прегледа на качеството на активите

31 Юли 2019
VinagiDoTeb_logo

Анализът на резултатите от Прегледа на качеството на активите, извършен от ЕЦБ, показа, че „Инвестбанк“ АД няма капиталов недостиг, като при минимално изискуем праг от 8%, отчетеното капиталово съотношение е 10.01%, което е много добър резултат и изцяло покрива регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Банката няма препоръки и по отношение на вътрешните си политики, правила и процедури.

Индивидуалният преглед на кредитните досиета не показа слабости по отношение на класификацията на експозициите, което е видимо и от минималния обем рекласифицирани експозиции, водещи до необходимост от начисление на допълнителни обезценки.

През юли 2018 г. „Инвестбанк“ АД придоби и успешно вля за изключително кратък период ТБ „Виктория“ ЕАД (19.11.2018 г.). Тази операция се отрази благоприятно върху капиталовата позиция, като в абсолютна сума ефектът от отрицателната репутация е 22,577 млн. лв. Придобитият кредитен портфейл обаче, оказа негативен ефект върху резултатите от стрес теста, тъй като 95% от придобитите кредити бяха влошени. И при двата сценария (базисен и утежнен) за оценката на кредитния риск се използва исторически влошаването на кредитния портфейл и нарастването на провизиите. Влетите от ТБ „Виктория“ ЕАД кредити се третират като нововъзникнали/новопридобити влошени кредити за „Инвестбанк“ АД и това оказва негативно влияние върху резултатите от стрес теста, и най-вече при утежнения сценарий, където шокът от прогнозното влошаване на рисковите експозиции е 2.5 пъти по-голям в сравнение с базисния сценарий. При утежнения сценарий допълнително бе приложен и идиосинкратичен шок, който в комбинация със задържане и/или намаление на оперативните доходи при статичен баланс, въздейства отрицателно върху проекциите на финансовия резултат, респективно – капиталовата позиция. Ефектът от идиосинкратичния шок за банка с размерите на „Инвестбанк“ АД оказа значителен ефект в проекциите на лихвените разходи.

През 2018 г. основният акционер „Феста холдинг“ АД оказа капиталова подкрепа на банката, като увеличи акционерния капитал с парична вноска в размер на 10 млн. лв. на база решение на Общо събрание на акционерите от 19.06.2018 г.

Инвестбанк“ АД разполага с безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти в размер на 20 млн. евро, които, в съответствие с методологията, не са включени при изчисляване на капиталовите съотношения при Прегледа на качеството на активите и стрес тестовете. След прилагане на базисния сценарий от стрес теста, най-ниската стойност на коефициента Базов собствен капитал от първи ред (СЕТ1) възлиза на 5,67%. С преоформянето на безсрочните дългово-капиталови хибридни инструменти капиталовият недостиг в базисния сценарий, чиято най-висока стойност е 14 млн. евро, се покрива изцяло и капиталовото съотношение достига 9.03% при минимално изискуем праг от 8.0%.

За покритие на капиталовия недостиг при утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, „Инвестбанк“ АД би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 51.8 млн. евро, който се покрива изцяло от посочения наличен допълнителен капитал (безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти) от 20 млн. евро, финансовия резултат, продажба на придобити активи и погасени кредити.

Мерките и препоръките, които бяха набелязани във връзка с констатациите от оценката, проведена от БНБ през 2016 г. по методологията на ЕЦБ, бяха изпълнени изцяло, като това е отчетено в Годишния финансов отчет на „Инвестбанк“ АД за 2017 г., където финансовият резултат е отрицателен, вследствие на осчетоводените в пълен размер корекции от Прегледа на качеството на активите през 2016 г.

Шестте български банки, обект на извършения Преглед на качеството на активите и стрес тестовете през 2019 г., са първите, оценявани по ревизираната методология за Оценка на качеството на активите. Методологията е насочена към оценка на системно значими институции, каквато „Инвестбанк“ АД не е. Въпреки това, и благодарение на своевременното стартиране на проект по въвеждане на МСФО 9 (проектът стартира от началото на 2017 г. в банката) и внедрено цялостно ИТ решение за оценка на кредитния риск, банката се представи много добре. Информацията, необходима за калкулациите в стрес теста е много детайлна, но по този начин се установява дали коректно са приложени изискванията на МСФО 9.

Водената през последните години от Банката умерено консервативна политика по отношение управлението на рисковете е успешна и „Инвестбанк“ АД ще продължи прилагането на стандарти на добри банкови практики.

В допълнение към: Инвестбанк премина успешно цялостната оценка на активите и пасивите по методологията на ЕЦБ

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.