ние сме партньори с нашите клиенти

Mortgage Loan Home Comfort for purchase of real estate/refinancing

Advantages:

  •          Up to 95% financing;
  •          Fixed interest rate for 5 years;
  •          No fee allocation, management fee and prepayment fee
  •          Ability part of the funds to be used for repair and finishing;
  •          Possibility of financing the purchase of properties with Act 14 and Act 15 **;
  •          Low interest rate for the first year of * 3.80%;
  •          Bonus: Credit card with pre-approved limit of 5% of the valuation of collateral, but not more than 5000 BGN;

APR of  5.05%, for loans up to 70% of the value of collateral for a loan in the amount of EUR 50,000 with a repayment term of 20 years, fixed rate 4.80% until the fifth year and floating interest rate of 12M EURIBOR + margin after the fifth year, transfer of salary on account with the Bank, fee for consideration of documents – 150,00 BGN fee opening of a main debit card – 1.50 BGN, monthly fee for a current account amounting to 1.80 BGN, the use of “Time is money” with two monthly utility payments and issued credit card. The monthly payment is 324.48 EUR net monthly fees and EUR  327.64 including taxes. The total amount of repayment is 78 711.70 EUR. It’s necessary  the conclusion of insurance “Real Estate”. The cost of insurance “Real Estate” is not included in the APR.

 ** Financing of the purchase of real estate with a degree of completion “rough construction” / “Act 14″ is permissible only for properties purchased by builders, received funding for the construction of the Bank or property owned by the Bank.

Other Parameters


CURRENCY

BGN, EUR

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

- Up to 35 years / 420 months / for loans in EUR

- Up to 10 years / 120 months / for loans in BGN

MAXIMUM REPAYMENT TERM

Interest rates on credit “Home comfort”

When the borrower is responsible with  all his possessions for general collateral according to Art. 133 of the CPA:

For borrowers with a confirmed insurance income above 2,000 BGN, fully received on account with the Bank

5,80 %  / Fixed rate to the fifth year /
For the remaining duration of the contract: for loans in EUR 12M -EURIBOR 4.69 but not less than 5.80% for loans in BGN- SOFIBOR 12M + 2.53 but not less than 5.80%

 For borrowers with confirmed insurable earnings, income, proven by filed GTD, income of doctors and dentists, proven on the basis of transfers received by the NHIF and income of seafarers, proven by specific requirements and methodology applied in the analysis of the creditworthiness of Bulgarian citizens receiving income (s) from abroad

5.80% / fixed rate to the fifth year /
For the remaining duration of the contract: for loans in EUR 12M -EURIBOR 4.69 but not less than 5.80% for loans in BGN- SOFIBOR 12M + 2.53 but not less than 5.80%

 For borrowers with income, proven by a certificate from the employer, proven income from companies (according to analysis carried out by the “Management of standardized loans of individuals” – approved internal methodology) and / or rental income

7,90 % / Fixed rate to the fifth year /
For the remaining duration of the contract: for loans in EUR  -ЕURIBOR 12М + 6,79, but not less than 5.80% for loans in BGN- SOFIBOR 12M + 4,63,  but not less than 7,90%

 For borrowers with incomes from abroad and / or other income received and analyzed by the Bank (fees, etc.).

8,50 % / Fixed rate to the fifth year /

For the remaining duration of the contract: for loans in EUR  – ЕURIBOR 12М + 7,39, but not less than 8,50%За кредити в лева  – SOFIBOR 12М + 5,23, но не по-малко от 8,50% 

INTEREST BONUSES

 

For borrowers with a confirmed insurance income above 2,000 BGN monthly

1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;

2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;

3. При закупуване на имот, собственост на банката лихвеният процент се намалява с 0,50%; 

For all other borrowers

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;

2. При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,10%;

3. При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,10%;

4. При издаване кредитна карта, при условията на т. 20   лихвеният процент се намалява с 0,40%;

5. При закупуване на имот, собственост на банката – отстъпка в размер на 0,50%;

ADDITIONAL BONUSES

Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ лимит до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева;

GRACE PERIOD

Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;

REPAYMENT

Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва,индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

FEES AND COMMISSIONS

Не се дължи такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит при рефинансиране от друга банка, ако не са изтекли 12 месеца от датата на отпускане на кредита.

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.

Property insurance

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.- Природни бедствия-  Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации

- Удар от ППС или животно

- Земетресение

-  Злоумишлени действия на трети лица

Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

INSURANCE OF BORROWER

 

For loans with a rate greater than or equal to 70% of the value of the collateral, the Bank requires insurance to the borrower at least the following risks:

  • Accident
  • Disease

The insurance company should be approved by the Bank.