ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит “Домашен уют” за покупка на недвижим имот /рефинансиране

Предимства:

  • Сигурност с фиксираната за 5 години лихва – от *3,80%;;
  • Без разходи за заплащане на такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване
  • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи;
  • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15;
  • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за останалия срок, базиран на стойността на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка;
  • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • До 80% финансиране;

*ГПР е в размер на 4,01%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години, фиксиран лихвен процент 3,80% за първите пет години, и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка след петата година, такса откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, превод на работна заплата по сметка в Банката, такса за разглеждане на документи, месечна такса за разплащателна сметка в размер на 1,60 лв., ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно и при издадена кредитна карта. Месечната вноска е 297,75 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 300,81 евро. Общата сума за погасяване е 72 270.73 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР .

**финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.

Други Параметри

ВАЛУТА EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ - до 35 години /420 месеца/ за кредити в EUR        
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Лихвени проценти по кредит “Домашен уют”
При избор на кредитоискателят да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита, съгласно чл. 133 от ЗЗД:
За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката

4,80 % /фиксиран лихвен процент до петата година /

За останалия срок от договора:

ЕURIBOR 12М +3,69 но не по-малко от 4,80%

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина

4,80 % /фиксиран лихвен процент до петата година /

 

За останалия срок от договора:

За кредити в евро  – ЕURIBOR 12М +3,69 но не по-малко от 4,80%

ЛИХВЕНИ БОНУСИ 1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;
За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно 2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;
ЛИХВЕНИ БОНУСИ  
За всички останали кредитоискатели 1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;
2. При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,10%;
3. При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,10%;
4. При издаване кредитна карта, лихвеният процент се намалява с 0,40%;* Общия размер на отстъпките по лихвения процент по редовен дълг не може да надхвърля 1 %.
 БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с  общ лимит минимум 1 000 лева, максимум  5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита,  но не повече от 5 000 лева.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва,индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 150,00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 100 лева – при подаване на документите и 50 лева, при разрешаването на кредита;
Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.
ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:
- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
- Природни бедствия
-  Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации
- Удар от ППС или животно
- Земетресение
-  Злоумишлени действия на трети лица
Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота.
Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.